ליווי חשבונאי

שירותי ניהול ליזמים ועסקים חדשים

ליווי חשבונאי

 • עריכת תקציב שנתי

 • שירותי הנהלת חשבונות

 • ניהול ודיווח מערך השכר והניכויים

 • שירותי חשבות

 • ניהול לפי מרכזי רווח

 • ניהול כספים וניהול חשבונות בנק בנאמנות

 • עריכת והגשת דיווחים תקופתיים ודוחות כספיים שנתיים לרשויות

 • סיוע בהגשת אישור ניהול תקין מרשם העמותות

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי

 • תכנון עסקי – עריכת תוכנית עסקית

 • סיוע וייצוג במשא ומתן עסקי או מסחרי מול עובדים, רשויות ותאגידים

 • ייעוץ בגיוס הון וקבלת אשראים בנקאיים

 • סיוע בקבלת וניהול חסויות מסחריות וחוזי פרסום

 • סיוע באיתור משקיעים אסטרטגיים ופיננסיים

 • תוכנית הבראה – ליווי, ייעוץ ובקרה כספית של אגודות בקשיים או בפרוק

 • ייעוץ אסטרטגי – ניתוח יעדים אסטרטגיים תוך בנית מודל עסקי נדרש

 • ניתוח סוגיות הקשורות במחירי העברה או שחרור של עובדים

 • סיוע וייעוץ בתחום יחסי הציבור

ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי

 • ייעוץ שוטף של מסגרת עבודה מול הבנק

 • סיוע בגביה וקבלת כספים ותקציבים מרשויות מקומיות וממשלתיות.

 • מעקב התחשבנות ותשלומים לספקים

 • ניהול תזרים מזומנים יומי והגשת דוח מעקב תזרים חודשי

 • ייצוג, משא ומתן והסדרי תשלומים עם רשויות המס

 • בנית מודל פיננסי ממוחשב לדיווח עסקי

נאמנויות

נאמנויות

 • תוכניות אופציה לעובדים ומנהלים בכירים

 • ניהול כספים ונכסים במעבר

 • ניהול כספים וחשבונות בנק בנאמנות

 • טיפול בשכר עובדים ומנהלים בכירים

סיוע לעסק חדש בתחום במשפטי

סיוע בתחום המשפטי

 • עדכון שוטף וייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה

 • סיוע בעריכת חוזים והסכמים עם עובדים ונותני שירותים

 • עריכת חוזים והסכמים עם נותני חסויות ומפרסמים

ניהול חשבונות לעמותות בתחום היזמות

שירותי ניהול חשבונות לעמותות

 • עריכת תקציב שנתי

 • שירותי הנהלת חשבונות

 • שירותי חשבות

 • ניהול לפי מרכזי רווח

 • ניהול כספים וניהול חשבונות בנק בנאמנות

 • סיוע בהגשת אישור ניהול תקין מרשם העמותות

הגשת דוחות כספיים לעמותות בתחום היזמות

הגשת דוחות כספיים לעמותות

 • עריכת והגשת דיווחים תקופתיים ודוחות כספיים שנתיים לרשויות

 • ניהול ודיווח מערך השכר והניכויים